Słownik pojęć

Cesja wierzytelności

Umowa, na podstawie, której zmienia się osoba uprawniona do żądania zapłaty długu, następuje zmiana wierzyciela. Najczęściej osobami, które nabywają takie długi są firmy windykacyjne oraz fundusze sekurytyzacyjne.

Klauzula wykonalności

Wydawany na wniosek wierzyciela akt sądu stwierdzający, że wydany dokument jest tytułem wykonawczym, na postawie którego możliwe jest wszczęcie egzekucji komorniczej na rzecz wierzyciela. Skutkiem nadania klauzuli jest bezwzględny nakaz podporządkowania się treści tytułu.

Komornik

Funkcjonariusz publiczny, działający przy sądzie, zajmujący się wykonywaniem rozstrzygnięć sądowych w sprawach cywilnych w drodze przymusu egzekucyjnego. Komornicy sądowi są niezawiśli i podlegają tylko przepisom prawa.

Nakaz zapłaty

Orzeczenie sądowe wydane w postępowaniu cywilnym rozstrzygające sprawę dochodzonego przez powoda roszczenia. Nakaz zapłaty w przypadku braku wniesionego sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od wydania ma moc prawomocnego wyroku. Na jego podstawie dłużnik zobowiązany jest zapłatę określonej w treści nakazu kwoty na rzecz wierzyciela w ciągu dwóch tygodni.

Odsetki

Koszt pozyskania środków pieniężnych (otrzymanego kredytu), stanowi dodatkową kwotę, którą dłużnik jest zobowiązany zapłacić w przypadku opóźnienia w spłacie. Stanowią określoną wielkość procentową od kwoty zadłużenia, maksymalną wysokość odsetek określają przepisy prawa.

Poręczenie

Umowa pomiędzy wierzycielem a osobą trzecią (poręczyciel, żyrant), na podstawie której osoba trzecia zobowiązuje się przejąć zobowiązanie dłużnika względem wierzyciela, w przypadku nie wywiązania lub nieprawidłowego wywiązania się z niego przez dłużnika.

Tytuł wykonawczy

Dokument wydany przez Sąd, stwierdzający istnienie oraz zakres podlegającego egzekucji roszczenia, określa kwotę zobowiązania dłużnika względem wierzyciela. W postępowaniu cywilnym są to tytuły egzekucyjne zaopatrzone przez sąd w klauzulę wykonalności.

Ugoda

Porozumienie dłużnika z wierzycielem co do spłaty roszczenia, które cechuje się wzajemnymi ustępstwami w zakresie warunków spłaty istniejącego zadłużenia. Ugodą może być między innymi rozłożenie długu na raty, umorzenie częściowe kwoty do spłaty, restrukturyzacja zadłużenia.

Weksel

Dłużny papier wartościowy, na mocy którego osoba wystawiająca/podpisująca weksel zobowiązuje się do bezwarunkowego zapłacenia w określonym terminie określonej kwoty pieniężnej na rzecz osoby wskazanej w treści weksla lub każdoczesnego posiadacza weksla.

Wierzytelność

Uprawnienie wierzyciela do żądania od dłużnika określonego świadczenia – roszczeń pieniężnych lub praw. Wierzytelność jest wymagalna jeżeli minął już termin jej płatności a zobowiązanie nie zostało spełnione, wymagalność umożliwia egzekwowanie zapłaty należnej kwoty w całości wraz z przysługującymi odsetkami.