FAQ

Co się składa na kwotę zadłużenia?

Na kwotę zadłużenia składa się należność główna (kapitał), odsetki karne (jeżeli były przewidziane w pierwotnym zobowiązaniu), odsetki ustawowe (naliczane w wysokości przewidzianej prawem od daty wymagalności roszczenia), noty (najczęściej występują w przypadku nieopłaconych faktur) oraz koszty, które zależą od rodzaju zaległości (kredyt, nieopłacone faktury). 

Jakie są konsekwencje niepłacenia?

W przypadku braku spłaty i nie zawarcia porozumienia z wierzycielem na etapie polubownym, roszczenie zazwyczaj kierowane jest na drogę sądową, w celu skierowania sprawy do egzekucji komorniczej. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami, których wysokość po części uzależniona jest od wysokości dochodzonej wierzytelności. Warto przy tym zauważyć, iż zarówno koszty sądowe, jak i komornicze, w całości obciążają dłużnika i również podlegają przymusowej egzekucji. Dodatkowo, w przypadku unikania spłaty zobowiązań, naliczone zostają odsetki za każdy dzień zwłoki.

Czy można spłacać w ratach?
Tak. Spłata zobowiązania w ratach jest jednym z najczęściej spotykanych rozwiązań. W tym celu niezbędne jest zawarcie porozumienia z wierzycielem. Jeżeli chcesz byśmy rozłożyli Twoje zobowiązanie na dogodne raty – skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem 22 319 60 60, skorzystaj z formularza kontaktowego lub wypełnij i odeślij do nas Wniosek.
Dlaczego podczas rozmowy z pracownikiem Vindix S.A. muszę podawać swoje dane osobowe?

Rzetelna weryfikacja osoby, z którą rozmawiamy pozwala uniknąć sytuacji, w których informacje mogłoby zostać udzielone osobom nieuprawnionym. Podanie np. imienia i nazwiska, numeru PESEL lub adresu zamieszkania daje gwarancję bezpieczeństwa, że odbiorcą informacji przekazywanych drogą telefoniczną jest osoba, której one dotyczą.

Czy można sprzedać dług bez zgody dłużnika?

Tak. Powyższe wynika wprost z przepisów Kodeksu Cywilnego, którego art. 509 brzmi: „§ 1 Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. § 2. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.”

W jakim czasie po podpisaniu ugody zostanie zawieszona egzekucja komornicza?

Czas reakcji komornika sądowego na wnioski wierzyciela nie jest określony. W przypadku podpisania ugody z Vindix S.A., Spółka składa wniosek o zawieszenie działań egzekucyjnych w tym samym dniu, w którym otrzyma zawarte z dłużnikiem porozumienie o spłacie polubownej. W przypadku długiego czasu oczekiwania na reakcję komornika, pamiętaj, że możesz liczyć na naszą pomoc. W tym celu koniecznie skontaktuj się z osobą prowadzącą sprawę po stronie Vindix.

Skąd Vindix S.A. ma dane kontaktowe do dłużnika?

Wszelkie dane teleadresowe są przekazywane Vindix S.A. przez wierzyciela  pierwotnego i są one traktowane jako aktualne dane kontaktowe do osób, których dotyczy dane zobowiązanie. Dodatkowo, Vindix S.A., ze swojej strony, dokonuje aktualizacji danych przekazanych przez dłużników lub osób uprawnionych podczas rozmów telefonicznych oraz  na podstawie przesyłanej korespondencji.

Czy dostanę jakieś potwierdzenie spłaty długu?

Tak. W momencie zaksięgowania wpłaty pokrywającej całe saldo zadłużenia, osoba dedykowana do obsługi sprawy, na prośbę dłużnika lub osoby upoważnionej, wysyła pisemne potwierdzenie zamknięcia sprawy na adres wskazany przez zainteresowanego.

Przetwarzanie danych osobowych przez firmy windykacyjne

Przy dochodzeniu roszczeń jedną z przesłanek dopuszczalności przetwarzania danych osobowych, w tym ich udostępniania, jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (określoną w art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Tym prawnie usprawiedliwionym interesem może być m.in. dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez administratora danych działalności gospodarczej. Przetwarzanie danych w takim przypadku jest prawnie dopuszczalne i nie jest do tego potrzebna zgoda osoby, której dane dotyczą.

Firmy windykacyjne mogą przetwarzać dane osobowe również na polecenie administratora (art. 28 RODO).

Wycofanie zgody i prawo do bycia zapomnianym

Należy pamiętać, że jeżeli mamy dług np. niezapłacone stare rachunki za telefon, to podstawę prawną dochodzenia należności stanowi prawnie uzasadniony interes administratora. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie bezskuteczne (nie jest ona w tym przypadku podstawą do przetwarzania danych). Prawo do bycia zapomnianym (usunięcie danych) także nie ma zastosowania w przypadku zadłużonego.

Oferta sprzedaży długu

W ofercie sprzedaży wierzytelności można ujawnić dane osobowe zadłużonego w zakresie między innymi jego imienia, nazwiska i adresu ze wskazaniem miasta, nazwy ulicy i kodu pocztowego. Dlatego przedsiębiorca zajmujący się obrotem wierzytelnościami albo dochodzący swojej wierzytelności może, co do zasady, podawać do publicznej wiadomości niektóre dane osobowe zadłużonego w celu sprzedaży wierzytelności. Udostępnienie na stronie internetowej danych osobowych jest uzasadnione prawnie usprawiedliwionym interesem administratora. Przez ten interes rozumieć należy podejmowanie działań zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności.

Sprzedaż długu

Udostępnienie danych osobowych przez dotychczasowego wierzyciela nowemu wierzycielowi znajduje oparcie w art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie, z którą wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Przelew wierzytelności wiąże się z uprawnieniem do przekazania nabywcy danych osobowych zadłużonego umożliwiających podjęcie względem niego stosowanych działań zmierzających do odzyskania należności. Nie była również wymagana zgoda zadłużonego na przelew wierzytelności. W tym miejscu wymaga powołania stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego, wskazał on, że przekazanie danych osobowych dłużników firmom windykacyjnym może nastąpić bez ich zgody, nie naruszając przy tym ochrony danych osobowych.