Klauzula informacyjna dla dłużnika Vindix S.A.

Administrator Danych Osobowych

Vindix S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 61A (dalej ,,Vindix”) jest Administratorem danych osobowych w sprawach w których jest wierzycielem. Informację o wierzycielu otrzymali Państwo w zawiadomieniu o cesji. Dodatkowo podczas każdorazowego kontaktu ze strony Vindix są Państwo informowani o tożsamości wierzyciel

Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, kontakt do IOD jest możliwy poprzez adres email: iodo@vindix.pl

Podstawa prawna oraz cel przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń, dane przetwarzane w tym celu są przetwarzane na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub  prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) , przy czym prawnie usprawiedliwiony interes realizowany przez administratora należy rozumieć jako dochodzenie roszczeń.

W przypadku ujawnienia przez Państwa w ramach prowadzonego przez Vindix postępowania windykacyjnego szczególnych kategorii danych osobowych, dane te będą przetwarzane wyłącznie w zakresie w jakim są one niezbędne Administratorowi do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 9 ust. 2 f RODO). 

W przypadku powstania obowiązków podatkowych dane będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Źródło danych osobowych

Pana/Pani dane pozyskaliśmy od wierzyciela pierwotnego. Wierzycielem pierwotnym jest osoba lub podmiot, wobec którego Państwo posiadali zadłużenie, które Vindix kupił. O wierzycielu pierwotnym zostali Państwo poinformowani w zawiadomieniu o cesji.

Państwa uprawnienia

 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Panią dotyczących
 • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
 • żądania przeniesienia danych w zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie umowy,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku jeśli uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych narusza przepisy.

Kategorie danych osobowych

Możemy przetwarzać następujące dane osobowe (w zależności od sytuacji):
 • podstawowe dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, PESEL, NIP, REGON, numer klienta;
 • podstawowe dane kontaktowe: adres, telefon, e-mail;
 • informacje dotyczące zadłużenia, zawartych umów, ustanowionych zabezpieczeń;
 • numer rachunku bankowego;
 • informacje dotyczące sytuacji majątkowej;
 • informacje dotyczące prowadzonych postępowań sądowych i wydanych w nich wyroków oraz postępowań egzekucyjnych;
 • zgłaszane zarzuty, reklamacje i skargi.
 • w przypadku ich przekazania, gdy dane są niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, szczególne kategorie danych osobowych.

Czas przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń będą przetwarzane do czasu realizacji w/w celu tj. odzyskania należności. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia okresu obrotowego w którym nastąpiło zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być spółki należące do Grupy Przedsiębiorstw Vindix lub inne  podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora. Dodatkowo odbiorcami danych mogą być także Instytucje uprawnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takie jak np. Urząd Skarbowy. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego na podstawie pisemnego wniosku złożonego Administratorowi Danych. Państwa dane osobowe dotyczące długu zostaną udostępnione na giełdzie długów, którą znajdą Państwo otwierając link https://www.vindix.pl/gielda-dlugow