Klauzula informacyjna dla dłużnika Vindix Niestandaryzowanym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Wierzytelności

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Vindix Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności zarządzany przez IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną z-siedzibą w Warszawie, ul. Aleja Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000462391, REGON 146688523; NIP: 7010381680, www.ibtfi.pl.

Vindix S.A. jest podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe na polecenie Administratora w związku z przekazaniem zarządzania Vindix Niestandaryzowanym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Wierzytelności.

Inspektor Ochrony Danych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych w IB Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie pełni Karolina Korytko. Z Inspektorem Ochrony Danych IB Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. mogą się Państwo skontaktować poprzez adres email: iod@ibtfi.pl.

Cel oraz podstawa przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), rozumianego jako dochodzenie roszczeń.

W przypadku powstania obowiązków podatkowych dane będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Źródło pozyskania danych osobowych

Pozyskane dane osobowe pochodzą od wierzyciela pierwotnego oraz źródeł publicznie dostępnych.

Czas przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń będą przetwarzane do czasu realizacji w/w celu tj. odzyskania należności. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia okresu obrotowego w którym nastąpiło zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego.

Państwa uprawnienia

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do:

¾     żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych;

¾   żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub   ograniczenia ich przetwarzania;

¾     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; a także

¾     żądania przeniesienia danych w zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie umowy;

¾    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku jeśli uzna Pan/Pani,   iż przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Możemy przetwarzać następujące dane osobowe (w zależności od sytuacji):

¾     podstawowe dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, PESEL, NIP, REGON, numer klienta;

¾     podstawowe dane kontaktowe: adres, telefon, e-mail;

¾     informacje dotyczące zadłużenia, zawartych umów, ustanowionych zabezpieczeń;

¾     numer rachunku bankowego;

¾     informacje dotyczące sytuacji majątkowej;

¾  informacje dotyczące prowadzonych postępowań sądowych i wydanych w nich wyroków oraz     postępowań egzekucyjnych;

¾     zgłaszane zarzuty, reklamacje i skargi.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą zostać ujawnione następującym podmiotom:

1)      organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub                    otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

2)     podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych lub udostępnił te dane na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. dostawcy IT, firmy archiwizujące, firmy świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, firmy windykacyjne.

Przekazywanie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego na podstawie pisemnego wniosku złożonego Administratorowi Danych.